Dnes je pondělí, 5. prosince 2022
*
Infoposel.cz 
*
Úvodní stránka
Menu
» O nás
-
» Stacionář VELETA
-
» Domov VELETA
-
» Dokumenty ke stažení
-
» Fotogalerie
-
» Naše výrobky
-
» Řekli o nás
-
» Články
-
» Náš leták
-
» Infoposel.cz
-
» Natáčení filmů
-
» Sponzoři
-
» Kontakty
-

Spolufinancováno:

logo Jihomoravského kraje
Jihomoravským krajem

logo města Brno
statutárním městem Brna

logo obce Kohoutovice
obcí Kohoutovice

logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstvem práce a sociálních věcí

logo Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvem zdravotnictví


Naši podporovatelé:

KOVO-PLAZMA, spol. s r.o.

ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.

Brno Business & Style - CCB, spol. s r.o.
CCB, spol. s r.o.

KOMPAKT, spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura

Siemens ČR

OHL ŽS, a.s.

Baumax ČR

a další...
*
*

Domov VELETA


-

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením je zajišťován od 1.1. 2008 v bezbariérové dvoupodlažní budově s velkou zahradou a terasou. Budova je umístěna v blízkosti zastávky MHD.

Druh služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením (malokapacitní pobytové zařízení)

Forma služby:

Pobytová

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro občany se zdravotním (zejména kombinovaným) postižením od 19-ti let. Horní věková hranice není stanovena. Klienti jsou zpravidla z Brna a okolí, na základě individuálního zvážení je však možné přijmout i klienta z jiné oblasti.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou zdravotnickou péči či dohled
 • osoby s agresivními projevy v chování
 • osoby drogově a alkoholově závislé
 • osoby s psychickým onemocněním v nekompenzovaném stavu, při němž mohou ohrozit sebe nebo druhé
 • osoby s psychickým onemocněním znemožňujícím jejich soužití v kolektivu
 • osoby, které mají infekční nebo parazitární onemocnění
Poslání služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Brně-Kohoutovicích nabízí dospělým občanům se zdravotním postižením zejména z Brna a okolí potřebnou péči a podporu v prostředí podobném domácímu, s důrazem na udržení a rozvoj stávajících sociálních vazeb a aktivit.

Základní cíl

Základním cílem naší služby je poskytovat osobám se zdravotním postižením potřebnou péči a podporu odpovídající jejich individuálním potřebám, zlepšit nebo alespoň udržet kvalitu jejich života, redukovat bariéry způsobující sociální izolaci a klienty v rámci jejich možností aktivizovat a podporovat v seberealizaci.

Principy poskytování služeb

Pracovníci se při práci s klienty řídí těmito obecnými principy:
 • dodržování práv uživatelů,
 • respektování volby uživatelů,
 • individualizace podpory nebo péče,
 • zaměření na celek,
 • flexibilita
Příklady nabídky v jednotlivých oblastech potřeb

Způsob, intenzita a frekvence pomoci a podpory jsou klientům poskytovány s ohledem na jejich individuální potřeby, schopnosti a dovednosti, přičemž je však současně kladen důraz zejména na udržení a rozvoj maximálně možné míry soběstačnosti a samostatnosti, na udržení a další prohlubování stávajících vědomostí, dovedností, schopností a zájmů.

HYGIENA (denní, ranní a večerní hygiena, mytí a koupání, fyziologické potřeby)

Klient má možnost provést úkony hygieny s podporou a dohledem.
 • Mytí rukou a obličeje, čištění zubů, oholení se, česání, mytí a další péče o vlasy, ostříhání nehtů, nasazení brýlí či kontaktních čoček a péče o ně, čištění uší, nasazení naslouchadla a péče o něj
 • Mytí, sprchování celého těla, ošetření pokožky po koupeli
 • Použití WC, toaletního křesla, výměna inkontinenčních a obdobných pomůcek
OBLÉKÁNÍ

Klient má možnost s podporou či dohledem nadále udržovat svůj styl v oblékání a úpravě vzhledu.
 • Volba vhodného oblečení a doplňků, obuvi, líčení, parfému, celkové úpravy vzhledu
 • Oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, obuvi a doplňků
 • Líčení, odlíčení, úprava vzhledu před zrcadlem, použití parfému
SAMOSTATNÝ POHYB (změna polohy, manipulace s předměty, pohyb v prostoru zařízení i mimo něj)

Klient má informace o postupech a pomůckách a má potřebné pomůcky k dispozici, má možnost samostatného pohybu s fyzickou či slovní podporou či dohledem, má možnost rozhodovat o umístění a manipulaci s předměty denní potřeby.
 • Vstání, sednutí si a ulehání, změna polohy na lůžku, podání věcí ze stolku, použití polohovacích a fixačních pomůcek, přesun na vozík
 • Přemisťování předmětů denní potřeby
 • Pohyb ve vlastním prostoru (otevření a zavření dveří, manipulace s klíčem, zvládání bariér…)
 • Pohyb mimo zařízení
STRAVOVÁNÍ

Klient má možnost volby množství jídla a způsobu jeho konzumace s podporou či dohledem. Má informace o tom, jak jídlo upravit, jaké pomůcky mohou usnadnit konzumaci jídla a pití a má je k dispozici.
 • Volba množství jídla, rozhodování o jeho spotřebě či zlikvidování
 • Příprava či ohřívání stravy, nápojů a jejich servírování
 • Najedení se, napití se, porcování stravy
 • Volba druhu potravin, způsobu zajištění a uchování potravin
PÉČE O DOMÁCNOST (vytvoření vlastního prostoru, úklid a údržba vlastního prostoru, péče o oblečení a obuv, udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů)

Klient má možnost pečovat o svůj prostor a o své věci samostatně nebo s podporou, rozhoduje o tom jak o něj/ně pečovat. Má možnost trávit život v prostorách přiměřených věku s doplňky kterými se obklopí, má možnost manipulovat se svými věcmi, má možnost rozhodovat o úklidu vlastního prostoru, o péči o oblečení a obuv, o teplotě ve vlastním prostoru, o obsluze spotřebičů.
 • Mít vlastní prostor a přizpůsobit si jej své osobnosti, obklopit se doplňky
 • Běžné udržování pořádku, zametení a vytření podlah, setření prachu, úklid ve skříních, péče o květiny
 • Stlaní a převlékání lůžkovin
 • Přepírání drobného prádla, žehlení, drobné opravy prádla, čištění bot
 • Větrání, obsluha radiátorů
 • Obsluha pračky, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby…
KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (komunikace, společenské kontakty, orientace, využívání veřejných služeb)

Klient má možnost podpory v rozvoji řeči, mluveného projevu a motorických schopností pro nácvik psaní. Má informace, možnosti a podporu v udržování vztahů s rodinou, partnery a blízkými. Má podporu při orientaci, informace a nabídku pomůcek pro usnadnění orientace. Má možnost a podporu využívat veřejné služby a má o nich informace.
 • Dostatečná slovní zásoba či alternativní dovednost pro vyjádření potřeb a navázání kontaktu
 • Uskutečnění kontaktů s rodinou, blízkými a přáteli, navazování a udržování partnerských vztahů, a to ve vlastním prostoru nebo v jiných prostorách zařízení a mít při tom soukromí
 • Orientace v čase (hodiny, dny, měsíce, roční období…), prostorách zařízení (vlastní prostor, odpočinková místnost, jídelna, WC…), prostorách mimo stacionář (terasa, zahrada, ulice, obchod…), v osobách (blízcí, pracovníci, lékaři…)
 • Nakupování, využívání pošty, banky, návštěva úřadů, knihovny, čistírny, restaurace, kina, divadla, bazénu…
 • Přeprava běžnými dopravními prostředky
SEBEREALIZACE (vzdělávání, pracovní a jiné uplatnění, oblíbené činnosti)

Klient má informace o možnostech vzdělávání, pracovního uplatnění a o subjektech pomáhajících s volbou pracovního uplatnění. Má možnost realizovat své zájmy a využít pomůcky či pomoc k jejich realizaci. Je respektován ve svých rozhodnutích účastnit či neúčastnit se skupinových činností.
 • Navštěvování vzdělávacích zařízení, kurzů, podpora při zvládání nároků na vzdělávání
 • Volba a hledání pracovního nebo obdobného uplatnění, příprava na pracovní uplatnění
 • Oblíbené činnosti - např. čtení, poslech hudby, sledování TV, používání internetu, sportovní aktivity, ruční práce, výtvarné činnosti, sběratelství, péče o zvířata…
PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (zajištění bezpečí, zdraví, zdravá výživa)

Klient má možnost přivolat pomoc, má informace o tom jak omezit rizika zranění či onemocnění, má informace o postupech drobného ošetření, o dodržování léčebného režimu, k rozhodnutí navštívit lékaře, o zdravé výživě. Má možnost pravidelně cvičit a rozvíjet své pohybové dovednosti.
 • Přivolání pomoci (signalizační zařízení, mobil)…, prevence a pomůcky omezující rizika pádu a onemocnění, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu
 • Použití leukoplasti, obvazu, dezinfekce…
 • Návštěva lékaře, dodržování léčebného režimu, zajištění a užívání předepsaných léků, rehabilitace, pitný režim, dodržování diety
 • Pravidelné cvičení, polohování…
 • Znalost zásad zdravé výživy
UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ (finanční a majetková oblast, osobní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv)

Klient má informace a podporu v oblastech hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, uzavírání smluv, nakládání se svým majetkem, žádostí o přiznání dávek a výhod, osobních dokladů a volebního práva. Má informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se mu bránit.
 • Rozvržení příjmů tak aby byly pokryty všechny platby, provádění úhrad spojených s bydlením, vlastnictvím nemovitosti, užíváním telefonu…
 • Jednání s věřiteli, soudy, exekutory, minimalizace rizik plynoucích z dluhů
 • Uzavírání smlouvy o nájmu, kupní smlouvy...
 • Převádění či darování majetku, pronájem nemovitosti…
 • Uplatnění nároku na dávky, výhody, příspěvky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, invaliditě…
 • Zajištění platných osobních dokladů - např. občanský průkaz, pas, rodný list, kartička pojišťovny…
 • Uplatnění volebního a petičního práva
 • Ochrana práv v oblasti občanských vztahů a vztahů v denním stacionáři, uplatňování pomoci ombucmana, znalost kontaktů na pomáhající subjekty v případě ohrožení zneužitím nebo domácím násilím.
Kapacita

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 15 lůžek.

Doba poskytování služby

Nepřetržitě.

Adresa stacionáře:

Libušina tř. 13, Brno, 623 00
Kontakty a informace

Podrobnější informace zájemcům o službu podá vedoucí sociální služby -
Olga Matejovová, tel. 777 794 510, e-mail: matejovova@sdruzeniveleta.cz

Ke stažení:

obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)
* Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Interiér domova pro osoby se ZP

obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)
obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)
obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)obrázek (kliknutím zvetšíte)
* Pro zvětšení klikněte na obrázek.
*
Menu
Veleta, o.s.
*
*
Copyright © 2008-2022 Sdružení Veleta z.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie