Domov VELETA pro osoby se zdravotním postižením

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením je zajišťován od 1.1. 2008 v bezbariérové dvoupodlažní budově s velkou zahradou a terasou. Budova je umístěna v blízkosti zastávky MHD.

Druh služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením (malokapacitní pobytové zařízení).

Forma služby

Pobytová.

Cílová skupina

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro občany se zdravotním (zejména kombinovaným) postižením od 19-ti let. Horní věková hranice není stanovena. Klienti jsou zpravidla z Brna a okolí, na základě individuálního zvážení je však možné přijmout i klienta z jiné oblasti.

Komu je možné službu poskytnout

Službu je možné poskytnout pouze osobám, které jsou dlouhodobě ve vysoké míře závislé na komplexní péči druhé osoby, nalézají se v nepříznivé sociální situaci a jejichž potřeby není možné uspokojit pomocí přirozených zdrojů, terénních, ambulantních či běžně dostupných veřejných služeb.

Případy, kdy nemůže být služba poskytnuta

Poslání služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Brně-Kohoutovicích nabízí dospělým občanům se zdravotním postižením zejména z Brna a okolí potřebnou péči a podporu v prostředí podobném domácímu, s důrazem na udržení a rozvoj stávajících sociálních vazeb a aktivit.

Základní cíl

Základním cílem naší služby je poskytovat osobám se zdravotním postižením potřebnou péči a podporu odpovídající jejich individuálním potřebám, zlepšit nebo alespoň udržet kvalitu jejich života, redukovat bariéry způsobující sociální izolaci a klienty v rámci jejich možností aktivizovat a podporovat v seberealizaci.

Principy poskytování služeb

Pracovníci se při práci s klienty řídí těmito obecnými principy:

Příklady nabídky v jednotlivých oblastech potřeb

Způsob, intenzita a frekvence pomoci a podpory jsou klientům poskytovány s ohledem na jejich individuální potřeby, schopnosti a dovednosti, přičemž je však současně kladen důraz zejména na udržení a rozvoj maximálně možné míry soběstačnosti a samostatnosti, na udržení a další prohlubování stávajících vědomostí, dovedností, schopností a zájmů.

HYGIENA (denní, ranní a večerní hygiena, mytí a koupání, fyziologické potřeby)

Klient má možnost provést úkony hygieny s podporou a dohledem.

 • Mytí rukou a obličeje, čištění zubů, oholení se, česání, mytí a další péče o vlasy, ostříhání nehtů, nasazení brýlí či kontaktních čoček a péče o ně, čištění uší, nasazení naslouchadla a péče o něj
 • Mytí, sprchování celého těla, ošetření pokožky po koupeli
 • Použití WC, toaletního křesla, výměna inkontinenčních a obdobných pomůcek

OBLÉKÁNÍ

Klient má možnost s podporou či dohledem nadále udržovat svůj styl v oblékání a úpravě vzhledu.

 • Volba vhodného oblečení a doplňků, obuvi, líčení, parfému, celkové úpravy vzhledu
 • Oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, obuvi a doplňků
 • Líčení, odlíčení, úprava vzhledu před zrcadlem, použití parfému

SAMOSTATNÝ POHYB (změna polohy, manipulace s předměty, pohyb v prostoru zařízení i mimo něj)

Klient má informace o postupech a pomůckách a má potřebné pomůcky k dispozici, má možnost samostatného pohybu s fyzickou či slovní podporou či dohledem, má možnost rozhodovat o umístění a manipulaci s předměty denní potřeby.

 • Vstání, sednutí si a ulehání, změna polohy na lůžku, podání věcí ze stolku, použití polohovacích a fixačních pomůcek, přesun na vozík
 • Přemisťování předmětů denní potřeby
 • Pohyb ve vlastním prostoru (otevření a zavření dveří, manipulace s klíčem, zvládání bariér…)
 • Pohyb mimo zařízení

STRAVOVÁNÍ

Klient má možnost volby množství jídla a způsobu jeho konzumace s podporou či dohledem. Má informace o tom, jak jídlo upravit, jaké pomůcky mohou usnadnit konzumaci jídla a pití a má je k dispozici.

 • Volba množství jídla, rozhodování o jeho spotřebě či zlikvidování
 • Příprava či ohřívání stravy, nápojů a jejich servírování
 • Najedení se, napití se, porcování stravy
 • Volba druhu potravin, způsobu zajištění a uchování potravin

PÉČE O DOMÁCNOST (vytvoření vlastního prostoru, úklid a údržba vlastního prostoru, péče o oblečení a obuv, udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů)

Klient má možnost pečovat o svůj prostor a o své věci samostatně nebo s podporou, rozhoduje o tom jak o něj/ně pečovat. Má možnost trávit život v prostorách přiměřených věku s doplňky kterými se obklopí, má možnost manipulovat se svými věcmi, má možnost rozhodovat o úklidu vlastního prostoru, o péči o oblečení a obuv, o teplotě ve vlastním prostoru, o obsluze spotřebičů.

 • Mít vlastní prostor a přizpůsobit si jej své osobnosti, obklopit se doplňky
 • Běžné udržování pořádku, zametení a vytření podlah, setření prachu, úklid ve skříních, péče o květiny
 • Stlaní a převlékání lůžkovin
 • Přepírání drobného prádla, žehlení, drobné opravy prádla, čištění bot
 • Větrání, obsluha radiátorů
 • Obsluha pračky, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby…

KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (komunikace, společenské kontakty, orientace, využívání veřejných služeb)

Klient má možnost podpory v rozvoji řeči, mluveného projevu a motorických schopností pro nácvik psaní. Má informace, možnosti a podporu v udržování vztahů s rodinou, partnery a blízkými. Má podporu při orientaci, informace a nabídku pomůcek pro usnadnění orientace. Má možnost a podporu využívat veřejné služby a má o nich informace.

 • Dostatečná slovní zásoba či alternativní dovednost pro vyjádření potřeb a navázání kontaktu
 • Uskutečnění kontaktů s rodinou, blízkými a přáteli, navazování a udržování partnerských vztahů, a to ve vlastním prostoru nebo v jiných prostorách zařízení a mít při tom soukromí
 • Orientace v čase (hodiny, dny, měsíce, roční období…), prostorách zařízení (vlastní prostor, odpočinková místnost, jídelna, WC…), prostorách mimo stacionář (terasa, zahrada, ulice, obchod…), v osobách (blízcí, pracovníci, lékaři…)
 • Nakupování, využívání pošty, banky, návštěva úřadů, knihovny, čistírny, restaurace, kina, divadla, bazénu…
 • Přeprava běžnými dopravními prostředky

SEBEREALIZACE (vzdělávání, pracovní a jiné uplatnění, oblíbené činnosti)

Klient má informace o možnostech vzdělávání, pracovního uplatnění a o subjektech pomáhajících s volbou pracovního uplatnění. Má možnost realizovat své zájmy a využít pomůcky či pomoc k jejich realizaci. Je respektován ve svých rozhodnutích účastnit či neúčastnit se skupinových činností.

 • Navštěvování vzdělávacích zařízení, kurzů, podpora při zvládání nároků na vzdělávání
 • Volba a hledání pracovního nebo obdobného uplatnění, příprava na pracovní uplatnění
 • Oblíbené činnosti - např. čtení, poslech hudby, sledování TV, používání internetu, sportovní aktivity, ruční práce, výtvarné činnosti, sběratelství, péče o zvířata…

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (zajištění bezpečí, zdraví, zdravá výživa)

Klient má možnost přivolat pomoc, má informace o tom jak omezit rizika zranění či onemocnění, má informace o postupech drobného ošetření, o dodržování léčebného režimu, k rozhodnutí navštívit lékaře, o zdravé výživě. Má možnost pravidelně cvičit a rozvíjet své pohybové dovednosti.

 • Přivolání pomoci (signalizační zařízení, mobil)…, prevence a pomůcky omezující rizika pádu a onemocnění, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu
 • Použití leukoplasti, obvazu, dezinfekce…
 • Návštěva lékaře, dodržování léčebného režimu, zajištění a užívání předepsaných léků, rehabilitace, pitný režim, dodržování diety
 • Pravidelné cvičení, polohování…
 • Znalost zásad zdravé výživy

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ (finanční a majetková oblast, osobní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv)

Klient má informace a podporu v oblastech hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, uzavírání smluv, nakládání se svým majetkem, žádostí o přiznání dávek a výhod, osobních dokladů a volebního práva. Má informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se mu bránit.

 • Rozvržení příjmů tak aby byly pokryty všechny platby, provádění úhrad spojených s bydlením, vlastnictvím nemovitosti, užíváním telefonu…
 • Jednání s věřiteli, soudy, exekutory, minimalizace rizik plynoucích z dluhů
 • Uzavírání smlouvy o nájmu, kupní smlouvy…
 • Převádění či darování majetku, pronájem nemovitosti…
 • Uplatnění nároku na dávky, výhody, příspěvky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, invaliditě…
 • Zajištění platných osobních dokladů - např. občanský průkaz, pas, rodný list, kartička pojišťovny…
 • Uplatnění volebního a petičního práva
 • Ochrana práv v oblasti občanských vztahů a vztahů v denním stacionáři, uplatňování pomoci ombucmana, znalost kontaktů na pomáhající subjekty v případě ohrožení zneužitím nebo domácím násilím.

Kapacita

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením je 15 lůžek.

Doba poskytování služby

Nepřetržitě.

Adresa, místo poskytování služby:

Libušina tř. 13, Brno-Kohoutovice, 623 00.

Kontakty a informace

Podrobnější informace zájemcům o službu podá vedoucí sociální služby - Veronika Pancnerová, tel. 777 794 510, e-mail: pancnerova@sdruzeniveleta.cz

Ke stažení:

Časté otázky (FAQ)

Pro koho je vlastně služba určena?

Služba je určena pro osoby se zdravotním (zejm. kombinovaným) postižením od 19-ti let věku, které jsou dlouhodobě ve vysoké míře závislé na komplexní péči druhé osoby, nalézají se v nepříznivé sociální situaci a jejich potřeby není možné uspokojit pomocí přirozených zdrojů, terénních, ambulantních či běžně dostupných veřejných služeb.

Co mám dělat, pokud potřebuji ještě více informací o službě, než je na vašich stránkách?

Zavolejte na tel. číslo 777 794 510 nebo napište na e-mail pancnerova@sdruzeniveleta.cz a vedoucí služby Vám ráda poskytne všechny informace, které Vás budou zajímat.

Co mám dělat, pokud mám o vaši službu zájem?

Na této stránce (viz výše), nebo v sekci Dokumenty ke stažení, si stáhněte a vyplňte dokument „Žádost o přijetí – DOZP“, dále si stáhněte a nechejte vyplnit Vaším lékařem dokument „Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele – DOZP“. Vše pak zašlete poštou na adresu Sdružení Veleta, z.s., Libušina třída 13, Brno, 62500. Jakmile od Vás dokumentaci obdržíme, bude Vás telefonicky kontaktovat naše sociální pracovnice a domluví si s Vámi termín sociálního šetření. Budete-li splňovat všechny podmínky pro přijetí do služby, zařadíme Vás do seznamu čekatelů a budeme Vás telefonicky kontaktovat, jakmile se ve službě uvolní místo.

Pokud budu vaším klientem, postaráte se o mě po všech stránkách?

V naší službě Vám poskytneme komplexní péči a podporu ve všech potřebných činnostech a aktivitách, které v důsledku Vašeho zdravotního postižení nezvládnete. Všechny činnosti a aktivity, které zvládáte, se však budete snažit i nadále vykonávat sama či s naší dopomocí a budeme se společně snažit všechny Vaše současné schopnosti a dovednosti dále rozvíjet, či alespoň zachovat ve stávající míře tak, abyste zůstala v rámci Vašich možností co nejvíce samostatná.

Co budu v Domově celý den dělat? Jakou náplň nabízíte mladším a jakou naopak starším klientům?

K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, protože každý člověk má jiné potřeby a možnosti. Vše co zvládnete, si budete v Domově dělat sama, s věcmi co nezvládnete, Vám pomůžeme a současně se budeme společně snažit, abyste je časem zcela nebo alespoň částečně - samozřejmě v rámci Vašich možností - zvládla také. To budeme dělat pomocí nácviku nejrůznějších činností, schopností a dovedností, a to od nácviku a upevňování sebeobsluhy až třeba po jednání s úřady.

Kromě toho se v Domově klienti věnují také volnočasovým, poznávacím a dalším aktivitám, přičemž jejich obliba je často ovlivněna zdravotním stavem a věkem klienta Mladší klienti často rádi zkouší naučit se hrát na nějaký hudební nástroj, vařit jednodušší jídla, poslouchají moderní hudbu, upevňují si pracovní návyky, často se také věnují pro ně vhodným pohybovým aktivitám.

Starší klienti si zase oblíbili například odpolední povídání při kávě nebo čaji, poslouchání hudby a zpívání, vyrábění drobných dárků a dekorací podle ročního období, péči o rostliny a okrasnou zahradu nebo besedy se zajímavými osobnostmi. Z naší nabídky aktivit si ale každý může vybrat to, co ho baví a co zvládne, a to bez ohledu na svůj věk.

Celkem se o sebe ještě dobře postarám, ale některé věci už nezvládnu, můžu si podat žádost o přijetí do služby?

Bohužel ne, pokud ještě většinu činností a aktivit zvládnete sama, pomohou Vám s těmi, co už nezvládnete, služby s nižší mírou podpory (např. pečovatelská služba).

Pečuji o manžela, zatím péči ještě zvládám, ale obávám se, že za rok, dva už nebudu mít na péči dost sil. Nemohli byste manžela přijmout do vaší služby již nyní, kdy ještě péči o něj zvládám?

Bohužel ne, do služby můžeme přijmout pouze osoby, které se ocitly aktuálně v nepříznivé sociální situaci a naléhavě potřebují tuto situaci řešit.

Manželka, která se o mě stará, potřebuje jít na operaci. Můžete mě na měsíc přijmout do vaší služby?

Bohužel ne, v takovém případě je potřeba využít jinou sociální službu (např. odlehčovací služba).

Fotogalerie

foto č.1: Domov VELETA
foto č.2: Domov VELETA
foto č.3: Domov VELETA

Interiér domova pro osoby se zdravotním postižením

foto č.1: Domov VELETA - interiér
foto č.2: Domov VELETA - interiér
foto č.3: Domov VELETA - interiér
foto č.4: Domov VELETA - interiér
foto č.5: Domov VELETA - interiér
foto č.6: Domov VELETA - interiér
foto č.7: Domov VELETA - interiér
foto č.8: Domov VELETA - interiér
foto č.9: Domov VELETA - interiér

 

Spolufinancováno:
logo Jihomoravského kraje logo města Brno logo obce Kohoutovice logo Ministerstva práce a sociálních věcí logo Ministerstva zdravotnictví
Naši významní podporovatelé:
KOVO-PLAZMA, spol. s r.o. ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Brno Business & Style - CCB, spol. s r.o. KOMPAKT, spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura Siemens ČR OHL ŽS, a.s. Baumax ČR