Denní stacionář VELETA pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením

Provoz denního stacionáře je zajišťován od 1.1. 2008 v bezbariérové dvoupodlažní budově s velkou zahradou a terasou. Budova je umístěna v blízkosti zastávky MHD.

Druh služby

Denní stacionář.

Forma služby

Ambulantní.

Cílová skupina

Denní stacionář je určen pro občany z Brna a okolí s mentálním či kombinovaným postižením od 19-ti let. Horní věková hranice není stanovena.

Komu je možné službu poskytnout

Službu je možné poskytnout pouze osobám, které se nalézají v nepříznivé sociální situaci a jejichž potřeby není možné uspokojit pomocí přirozených zdrojů či běžně dostupných veřejných služeb.

Případy, kdy nemůže být služba poskytnuta

Poslání

Denní stacionář v Brně-Kohoutovicích nabízí dospělým občanům se zdravotním postižením z Brna a okolí pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost a integraci do běžné společnosti.

Základní cíl

Základním cílem naší služby je prostřednictvím nabídky různých forem činností a specifických terapii umožnit zdravotně postiženým občanům ohroženým sociálním vyloučením smysluplně prožít volný čas, prohlubovat jejich soběstačnost a samostatnost, pomoci jim dosáhnout maximálně možného rozvoje vědomostí, schopností, dovedností a zájmů, pomoci jim začlenit se do běžného společenského dění, orientovat je v jeho pravidlech a tak jim umožnit prožívat život co nejpodobnější životu jejich zdravých vrstevníků.

Principy poskytování služeb

Pracovníci se při práci s klienty řídí těmito obecnými principy:

Příklady nabídky v jednotlivých oblastech potřeb

Způsob, intenzita a frekvence pomoci a podpory jsou klientům poskytovány s ohledem na jejich individuální potřeby, schopnosti a dovednosti, přičemž je však současně kladen důraz zejména na udržení a rozvoj maximálně možné míry soběstačnosti a samostatnosti, na udržení a další prohlubování stávajících vědomostí, dovedností, schopností a zájmů.

HYGIENA (denní hygiena, mytí a koupání, fyziologické potřeby)

Klient má možnost provést úkony hygieny s podporou a dohledem.

 • Mytí rukou a obličeje, čištění zubů, oholení se, česání, mytí a další péče o vlasy, ostříhání nehtů, nasazení brýlí či kontaktních čoček a péče o ně, čištění uší a péče o naslouchadlo
 • Mytí, sprchování celého těla, ošetření pokožky po koupeli
 • Použití WC, toaletního křesla, výměna inkontinenčních a obdobných pomůcek

OBLÉKÁNÍ

Klient má možnost s podporou či dohledem nadále udržovat svůj styl v oblékání a úpravě vzhledu.

 • Volba vhodného oblečení a doplňků, obuvi, líčení, parfému, celkové úpravy vzhledu
 • Oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, obuvi a doplňků

SAMOSTATNÝ POHYB (změna polohy, manipulace s předměty, pohyb ve stacionáři i mimo něj)

Klient má informace o postupech a pomůckách a má potřebné pomůcky k dispozici, má možnost samostatného pohybu s fyzickou či slovní podporou či dohledem.

 • Vstání a sednutí si, vstávání a ulehání, změna polohy, přesun na vozík
 • Přemisťování předmětů denní potřeby
 • Pohyb po místnosti, WC
 • Pohyb mimo stacionář

STRAVOVÁNÍ

Klient má možnost volby množství jídla a způsobu jeho konzumace s podporou či dohledem. Má informace o tom, jak jídlo upravit, jaké pomůcky mohou usnadnit konzumaci jídla a pití a má je k dispozici.

 • Volba množství jídla
 • Příprava či ohřívání stravy, nápojů a jejich servírování
 • Najedení se, napití se, porcování stravy
 • Volba druhu potravin a zajištění potravin

KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (komunikace, společenské kontakty, orientace, využívání veřejných služeb)

Klient má možnost podpory v rozvoji řeči, mluveného projevu a motorických schopností pro nácvik psaní. Má informace, možnosti a podporu v udržování vztahů s rodinou, partnery a blízkými. Má podporu při orientaci, informace a nabídku pomůcek pro usnadnění orientace. Má možnost a podporu využívat veřejné služby a má o nich informace.

 • Dostatečná slovní zásoba či alternativní dovednost pro vyjádření potřeb a navázání kontaktu
 • Uskutečnění kontaktů s rodinou, blízkými, přáteli, navazování a udržování partnerských vztahů
 • Orientace v čase (hodiny, dny, měsíce, roční období…), prostorách stacionáře (denní místnost, dílna, jídelna, WC…), prostorách mimo stacionář (terasa, zahrada, ulice, obchod…), v osobách (blízcí, pracovníci, lékaři…)
 • Nakupování, využívání pošty, banky, návštěva úřadů, knihovny, čistírny, restaurace, kina, divadla, sportovišť, bazénu…
 • Přeprava běžnými dopravními prostředky

SEBEREALIZACE (vzdělávání, pracovní a jiné uplatnění, oblíbené činnosti)

Klient má informace o možnostech vzdělávání, pracovního uplatnění a o subjektech pomáhajících s volbou pracovního uplatnění. Má možnost realizovat své zájmy a využít pomůcky či pomoc k jejich realizaci. Je respektován ve svých rozhodnutích účastnit či neúčastnit se skupinových činností.

 • Navštěvování vzdělávacích zařízení, kurzů, podpora při zvládání nároků na vzdělávání
 • Volba a hledání pracovního nebo obdobného uplatnění, příprava na pracovní uplatnění
 • Oblíbené činnosti - např. čtení, poslech hudby, sledování TV, používání internetu, sportovní aktivity, ruční práce, výtvarné činnosti, sběratelství, péče o zvířata…

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (zajištění bezpečí, zdraví, zdravá výživa)

Klient má možnost přivolat pomoc, má informace o tom jak omezit rizika zranění či onemocnění, má informace o postupech drobného ošetření, o dodržování léčebného režimu, k rozhodnutí navštívit lékaře, o zdravé výživě.

Má možnost pravidelně cvičit a rozvíjet své pohybové dovednosti.

 • Přivolání pomoci, prevence a pomůcky omezující rizika pádu a onemocnění, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu
 • Použití leukoplasti, obvazu, dezinfekce…
 • Návštěva lékaře, zajištění a užívání předepsaných léků, rehabilitace, pitný režim, dodržování diety
 • Pravidelné cvičení, polohování…
 • Znalost zásad zdravé výživy

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ (finanční a majetková oblast, osobní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv)

Klient má informace a podporu v oblastech hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, uzavírání smluv, nakládání se svým majetkem, žádostí o přiznání dávek a výhod, osobních dokladů a volebního práva. Má informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se mu bránit.

 • Rozvržení příjmů tak aby byly pokryty všechny platby, provádění úhrad spojených s bydlením, vlastnictvím nemovitosti, užíváním telefonu…
 • Jednání s věřiteli, soudy, exekutory, minimalizace rizik plynoucích z dluhů
 • Uzavírání smlouvy o nájmu, kupní smlouvy…
 • Převádění či darování majetku, pronájem nemovitosti…
 • Uplatnění nároku na dávky, výhody, příspěvky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, invaliditě…
 • Zajištění platných osobních dokladů - např. občanský průkaz, pas, rodný list, kartička pojišťovny…
 • Uplatnění volebního a petičního práva
 • Ochrana práv v oblasti občanských vztahů a vztahů v denním stacionáři, uplatňování pomoci ombucmana, znalost kontaktů na pomáhající subjekty v případě ohrožení zneužitím nebo domácím násilím.

Kapacita

Kapacita denního stacionáře je 20 míst.

Doba poskytování služby

Pondělí - pátek, 7.00 - 18.00 hod. (mimo státních svátků).

Adresa stacionáře:

Libušina tř. 13, Brno - Kohoutovice, 623 00.

Kontakty a informace

Podrobnější informace zájemcům o službu podá vedoucí sociální služby - Veronika Pancnerová, tel. 777 794 510, e-mail: pancnerova@sdruzeniveleta.cz

Ke stažení:

Časté otázky (FAQ)

Pro koho je vlastně služba určena?

Služba je určena pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením od 19-ti let věku, které se nalézají v nepříznivé sociální situaci, přičemž jejich potřeby není možné uspokojit pomocí přirozených zdrojů či běžně dostupných veřejných služeb a aktuálně nenachází uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce či v rámci sociálně terapeutických dílen.

Co mám dělat, pokud potřebuji ještě více informací o službě, než je na vašich stránkách?

Zavolejte na tel. číslo 777 794 510 nebo napište na e-mail pancnerova@sdruzeniveleta.cz a vedoucí služby Vám ráda poskytne všechny informace, které Vás budou zajímat.

Co mám dělat, pokud mám o vaši službu zájem?

Doporučujeme Vám se předem telefonicky či osobně informovat, zda máme ve službě aktuálně volnou kapacitu.

V případě, že volnou kapacitu budeme mít, požádáme Vás, abyste si na této stránce (viz výše), nebo v sekci „Dokumenty ke stažení“ stáhl/a a vyplnil/a dokument „Žádost o přijetí – DS“. Dále si stáhněte a nechejte vyplnit Vaším lékařem dokument „Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele – DS“ (pokud nemáte možnost si tyto dokumenty stáhnout, zastavte se u nás v zařízení, rádi Vám je vytiskneme).

Vše pak zašlete poštou na adresu Sdružení Veleta, z.s., Libušina třída 13, Brno, 62500 (nebo vše můžete do našeho zařízení přinést osobně).

Jakmile od Vás dokumentaci obdržíme, bude Vás telefonicky kontaktovat naše sociální pracovnice a domluví si s Vámi termín prvního setkání, na kterém si upřesníme vzájemná očekávání, podmínky a možnosti poskytnutí služby.

V případě, že služba aktuálně volnou kapacitu mít nebude, nabídneme Vám možnost zařazení do seznamu čekatelů. Pokud o zařazení do pořadníku projevíte zájem, požádáme Vás o stažení stejné dokumentace jako v předcházejícím odstavci, o její vyplnění a odeslání na adresu Sdružení Veleta, z.s., Libušina třída 13, Brno, 62500 (i v tomto případě můžete formulář žádosti a lékařského posudku obdržet a/nebo vyplněný odevzdat přímo v zařízení).

Jakmile se ve službě uvolní místo, budete naší sociální pracovnicí telefonicky kontaktován/a za účelem zjištění, zda Váš zájem o poskytnutí služby stále trvá. V případě, že budete mít o poskytnutí služby stále zájem, domluví s Vámi sociální pracovnice termín prvního setkání.

Co budu ve stacionáři dělat? Jakou náplň nabízíte mladším a jakou naopak starším klientům?

K našim klientům přistupujeme vždy individuálně, protože každý člověk má jiné potřeby a možnosti. Vše co zvládnete, si budete v Denním stacionáři dělat sám/a, s věcmi co nezvládnete, Vám pomůžeme a současně se budeme společně snažit, abyste je časem zcela nebo alespoň částečně - samozřejmě v rámci Vašich možností – zvládl/a také. To budeme dělat pomocí nácviku nejrůznějších činností, schopností a dovedností, a to od nácviku a upevňování sebeobsluhy až třeba po jednání s úřady.

Kromě toho se v Denním stacionáři klienti věnují také vzdělávacím, poznávacím a dalším rozmanitým aktivitám, přičemž jejich potřebnost a obliba je často ovlivněna zdravotním stavem a věkem klienta. Mladší klienti se často například rádi učí vařit jednodušší jídla, upevňují si pracovní návyky, rozšiřují si sociální dovednosti a často se také věnují pro ně vhodným pohybovým aktivitám. Mezi staršími klienty jsou zase oblíbené například techniky procvičování paměti, vyrábění drobných dárků a dekorací, a také nácvik nejrůznějších aktivit dle jejich konkrétních potřeb a preferencí. Oblíbené jsou také rozmanité aktivizační, družební a kulturně-společenské akce, které pro klienty v průběhu roku pořádáme, a to ať už přímo v zařízení či mimo něj. Z naší nabídky aktivit si každý může vybrat to, co potřebuje, co ho baví a co zvládne, a to bez ohledu na svůj věk.

Fotogalerie

foto č.1: Denní stacionář VELETA
foto č.2: Denní stacionář VELETA
foto č.3: Denní stacionář VELETA
foto č.4: Denní stacionář VELETA
foto č.5: Denní stacionář VELETA
foto č.6: Denní stacionář VELETA
foto č.7: Denní stacionář VELETA

 

Spolufinancováno:
logo Jihomoravského kraje logo města Brno logo obce Kohoutovice logo Ministerstva práce a sociálních věcí logo Ministerstva zdravotnictví
Naši významní podporovatelé:
KOVO-PLAZMA, spol. s r.o. ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Brno Business & Style - CCB, spol. s r.o. KOMPAKT, spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura Siemens ČR OHL ŽS, a.s. Baumax ČR