Denní stacionář VELETA pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením

Provoz denního stacionáře je zajišťován od 1.1. 2008 v bezbariérové dvoupodlažní budově s velkou zahradou a terasou. Budova je umístěna v blízkosti zastávky MHD.

Druh služby

Denní stacionář.

Forma služby

Ambulantní.

Cílová skupina

Denní stacionář je určen pro občany z Brna a okolí s mentálním či kombinovaným postižením od 19-ti let. Horní věková hranice není stanovena.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout

Poslání

Denní stacionář v Brně-Kohoutovicích nabízí dospělým občanům se zdravotním postižením z Brna a okolí pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost a integraci do běžné společnosti.

Základní cíl

Základním cílem naší služby je prostřednictvím nabídky různých forem činností a specifických terapii umožnit zdravotně postiženým občanům ohroženým sociálním vyloučením smysluplně prožít volný čas, prohlubovat jejich soběstačnost a samostatnost, pomoci jim dosáhnout maximálně možného rozvoje vědomostí, schopností, dovedností a zájmů, pomoci jim začlenit se do běžného společenského dění, orientovat je v jeho pravidlech a tak jim umožnit prožívat život co nejpodobnější životu jejich zdravých vrstevníků.

Principy poskytování služeb

Pracovníci se při práci s klienty řídí těmito obecnými principy:

Příklady nabídky v jednotlivých oblastech potřeb

Způsob, intenzita a frekvence pomoci a podpory jsou klientům poskytovány s ohledem na jejich individuální potřeby, schopnosti a dovednosti, přičemž je však současně kladen důraz zejména na udržení a rozvoj maximálně možné míry soběstačnosti a samostatnosti, na udržení a další prohlubování stávajících vědomostí, dovedností, schopností a zájmů.

HYGIENA (denní hygiena, mytí a koupání, fyziologické potřeby)

Klient má možnost provést úkony hygieny s podporou a dohledem.

 • Mytí rukou a obličeje, čištění zubů, oholení se, česání, mytí a další péče o vlasy, ostříhání nehtů, nasazení brýlí či kontaktních čoček a péče o ně, čištění uší a péče o naslouchadlo
 • Mytí, sprchování celého těla, ošetření pokožky po koupeli
 • Použití WC, toaletního křesla, výměna inkontinenčních a obdobných pomůcek

OBLÉKÁNÍ

Klient má možnost s podporou či dohledem nadále udržovat svůj styl v oblékání a úpravě vzhledu.

 • Volba vhodného oblečení a doplňků, obuvi, líčení, parfému, celkové úpravy vzhledu
 • Oblékání a svlékání jednotlivých částí oblečení, obuvi a doplňků

SAMOSTATNÝ POHYB (změna polohy, manipulace s předměty, pohyb ve stacionáři i mimo něj)

Klient má informace o postupech a pomůckách a má potřebné pomůcky k dispozici, má možnost samostatného pohybu s fyzickou či slovní podporou či dohledem.

 • Vstání a sednutí si, vstávání a ulehání, změna polohy, přesun na vozík
 • Přemisťování předmětů denní potřeby
 • Pohyb po místnosti, WC
 • Pohyb mimo stacionář

STRAVOVÁNÍ

Klient má možnost volby množství jídla a způsobu jeho konzumace s podporou či dohledem. Má informace o tom, jak jídlo upravit, jaké pomůcky mohou usnadnit konzumaci jídla a pití a má je k dispozici.

 • Volba množství jídla
 • Příprava či ohřívání stravy, nápojů a jejich servírování
 • Najedení se, napití se, porcování stravy
 • Volba druhu potravin a zajištění potravin

KONTAKT SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM (komunikace, společenské kontakty, orientace, využívání veřejných služeb)

Klient má možnost podpory v rozvoji řeči, mluveného projevu a motorických schopností pro nácvik psaní. Má informace, možnosti a podporu v udržování vztahů s rodinou, partnery a blízkými. Má podporu při orientaci, informace a nabídku pomůcek pro usnadnění orientace. Má možnost a podporu využívat veřejné služby a má o nich informace.

 • Dostatečná slovní zásoba či alternativní dovednost pro vyjádření potřeb a navázání kontaktu
 • Uskutečnění kontaktů s rodinou, blízkými, přáteli, navazování a udržování partnerských vztahů
 • Orientace v čase (hodiny, dny, měsíce, roční období…), prostorách stacionáře (denní místnost, dílna, jídelna, WC…), prostorách mimo stacionář (terasa, zahrada, ulice, obchod…), v osobách (blízcí, pracovníci, lékaři…)
 • Nakupování, využívání pošty, banky, návštěva úřadů, knihovny, čistírny, restaurace, kina, divadla, sportovišť, bazénu…
 • Přeprava běžnými dopravními prostředky

SEBEREALIZACE (vzdělávání, pracovní a jiné uplatnění, oblíbené činnosti)

Klient má informace o možnostech vzdělávání, pracovního uplatnění a o subjektech pomáhajících s volbou pracovního uplatnění. Má možnost realizovat své zájmy a využít pomůcky či pomoc k jejich realizaci. Je respektován ve svých rozhodnutích účastnit či neúčastnit se skupinových činností.

 • Navštěvování vzdělávacích zařízení, kurzů, podpora při zvládání nároků na vzdělávání
 • Volba a hledání pracovního nebo obdobného uplatnění, příprava na pracovní uplatnění
 • Oblíbené činnosti - např. čtení, poslech hudby, sledování TV, používání internetu, sportovní aktivity, ruční práce, výtvarné činnosti, sběratelství, péče o zvířata…

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (zajištění bezpečí, zdraví, zdravá výživa)

Klient má možnost přivolat pomoc, má informace o tom jak omezit rizika zranění či onemocnění, má informace o postupech drobného ošetření, o dodržování léčebného režimu, k rozhodnutí navštívit lékaře, o zdravé výživě.

Má možnost pravidelně cvičit a rozvíjet své pohybové dovednosti.

 • Přivolání pomoci, prevence a pomůcky omezující rizika pádu a onemocnění, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu
 • Použití leukoplasti, obvazu, dezinfekce…
 • Návštěva lékaře, zajištění a užívání předepsaných léků, rehabilitace, pitný režim, dodržování diety
 • Pravidelné cvičení, polohování…
 • Znalost zásad zdravé výživy

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ (finanční a majetková oblast, osobní doklady, účast na veřejném životě, ochrana práv)

Klient má informace a podporu v oblastech hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů, uzavírání smluv, nakládání se svým majetkem, žádostí o přiznání dávek a výhod, osobních dokladů a volebního práva. Má informace o možné formě a rizicích zneužívání a způsobu, jak se mu bránit.

 • Rozvržení příjmů tak aby byly pokryty všechny platby, provádění úhrad spojených s bydlením, vlastnictvím nemovitosti, užíváním telefonu…
 • Jednání s věřiteli, soudy, exekutory, minimalizace rizik plynoucích z dluhů
 • Uzavírání smlouvy o nájmu, kupní smlouvy…
 • Převádění či darování majetku, pronájem nemovitosti…
 • Uplatnění nároku na dávky, výhody, příspěvky, uplatnění práva na hmotné zabezpečení ve stáří, invaliditě…
 • Zajištění platných osobních dokladů - např. občanský průkaz, pas, rodný list, kartička pojišťovny…
 • Uplatnění volebního a petičního práva
 • Ochrana práv v oblasti občanských vztahů a vztahů v denním stacionáři, uplatňování pomoci ombucmana, znalost kontaktů na pomáhající subjekty v případě ohrožení zneužitím nebo domácím násilím.

Kapacita

Kapacita denního stacionáře je 25 míst.

Doba poskytování služby

Pondělí - pátek, 7.00 - 18.00 hod. (mimo státních svátků).

Adresa stacionáře:

Libušina tř. 13, Brno - Kohoutovice, 623 00.

Kontakty a informace

Podrobnější informace zájemcům o službu podá vedoucí sociální služby - Olga Matejovová, tel. 777 794 510, e-mail: matejovova@sdruzeniveleta.cz

Ke stažení:

Fotogalerie

foto č.1: Denní stacionář VELETA
foto č.2: Denní stacionář VELETA
foto č.3: Denní stacionář VELETA
foto č.4: Denní stacionář VELETA
foto č.5: Denní stacionář VELETA
foto č.6: Denní stacionář VELETA

 

Spolufinancováno:
logo Jihomoravského kraje logo města Brno logo obce Kohoutovice logo Ministerstva práce a sociálních věcí logo Ministerstva zdravotnictví
Naši významní podporovatelé:
KOVO-PLAZMA, spol. s r.o. ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. Brno Business & Style - CCB, spol. s r.o. KOMPAKT, spol. s r.o. - Českomoravská reklamní agentura Siemens ČR OHL ŽS, a.s. Baumax ČR